Fedora fc5 bg

From

Fedora Core 5 Стартово Ръководство

Това ръководство съществува благодарение на Linux Center of University of Latvia, и всеки друг, който изяви желание да помогне.

Сътрудници: orvils fedorajim Mehdi Tarcamion Just4Nick ...Ръководството за Fedora Core 4 е тук!
Много от нещата обяснени в това ръководство могат да бъдат направени автоматично посредством Fedora Frog


Преводи: English Translation Polski (Polish Translation) • Czech • Mexican Translation: in progress..

Contents


Общи пояснения

 • Това е Fedora Core 5 Стартово Ръководство. То не е свързано с Fedora and RedHat, inc.
 • Ръководството е тествано с "Personal computer" инсталация на Fedora Core 5 с пакетите, които се инсталират по подразбиране.
 • Ако видите синкаво поле, това означава, че трябва да изпълните командите в терминален режим (Applications -> System Tools -> Terminal)
 • За да намалите риска от печатна грешка, копирайте и вмъкнете командите в терминален режим (десен клавиш върху командата -> "Copy" или "Paste". Можете да ползвате и Ctrl+C за да копирате и Shift+Insert за да вмъквате)
Забележка: Трябва да изпълните тези команди като потребител root. Преди да правите нещо трябва да напишете:
su -
И да въведете вашата root парола.
или

Начало

Какво е Fedora

 • http://fedora.redhat.com/

Къде мога да видя Fedora снимки

 • http://shots.osdir.com/slideshows/slideshow.php?release=335&slide=32

Къде мога да намеря списък на всички програми/библиотеки които идват с Fedora

 • http://distrowatch.com/fedora

Откъде да свалим Fedora

 • http://fedora.redhat.com/Download/mirrors.html

Къде да намерим допълнителна помощ относно Fedora

 • Official Documentation website
 • Fedora Core 5 Linux Installation Notes
 • Unfficial Fedora FAQ
 • Fedora Core 5 Tips and Tricks
 • Mauriat Miranda's Personal Fedora Core 5 Installation Guide
 • Fedora Forum
 • Fedora Solved
 • Other places

Къде да наблюдаваме за нови програми

 • http://gnomefiles.org/
 • http://freshmeat.net
 • http://sourceforge.net/
 • http://kde-apps.org/
 • Fedora Extras project
 • http://rpm.pbone.net/
 • http://rpm.livna.org/

Къде да намерим стилни/оргинални елементи за нашият Desktop

 • http://gnome-look.org/
 • http://art.gnome.org/
 • http://kde-look.org/

Файлови хранилища

Как да добавим Допълнителни файлови хранилища

cd /etc
mv -f yum.conf yum.conf.bak
wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf
rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum

Добавяне на RPM forge хранилища

Добавянето RPM forge хранилището е алтернатива на хранилищата от сайта fedorafaq Забележка: Тези две групи са несъвместими и могат да доведат до грешки във вашата система ако се използват едновременно за автоматични обновявания.

 • freshrpms
rpm -ivh http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/5/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
 • dries
gedit /etc/yum.repos.d/dries.repo
Добавете следните редове в нов файл
[dries]
name=Extra Fedora rpms dries - $releasever - $basearch
baseurl=http://ftp.belnet.be/packages/dries.ulyssis.org/fedora/linux/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
http://apt.sw.be/dries/fedora/$releasever/$basearch/dries/RPMS/
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1
 • newrpms
gedit /etc/yum.repos.d/newrpms.repo
Добавете следните редове в нов файл
[newrpms.sunsite.dk]
name=Fedora Core 5 i386 NewRPMS.sunsite.dk
baseurl=http://newrpms.sunsite.dk/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
http://newrpms.atrpms.net/apt/redhat/en/$basearch/fc$releasever
failovermethod=priority
enabled=0
gpgcheck=1

Как да вмъкнем GPG Kлючове (GPG Keys)

 • Помнете Вие трябва да направите това като root потребител Прочети #Oбщи пояснения
rpm --import http://freshrpms.net/packages/RPM-GPG-KEY.txt
rpm --import http://dries.ulyssis.org/rpm/RPM-GPG-KEY.dries.txt
rpm --import http://newrpms.sunsite.dk/gpg-pubkey-newrpms.txt
rpm --import /usr/share/doc/fedora-release-*/*GPG-KEY*

Fedora Обновявания

Как да обновим Fedora

yum check-update
yum update
 • Можете да използвате и pup (Package Updater)
pup 
 • От Вашето меню

Applications -> System Tools -> Software Updater

Добавяне на програми и приложения

Как да използваме Yum

Yum е много мощен пакетен мениджър. Yum ще анализира зависимостите за Вас и ще инсталира приложенията с лекота. Yum също така може да търси, премахва и да показва списъци на пакети.

usage: yum [options] < update | install | info | remove | list |
clean | provides | search | check-update | groupinstall |
groupupdate | grouplist | groupinfo | groupremove |
makecache | localinstall | erase | upgrade | whatprovides |
localupdate | resolvedep | shell | deplist >
options:
-h, --help      show this help message and exit
-t, --tolerant    be tolerant of errors
-C          run entirely from cache, don't update cache
-c [config file]   config file location
-R [minutes]     maximum command wait time
-d [debug level]   debugging output level
-e [error level]   error output level
-y          answer yes for all questions
--version       show Yum version and exit
--installroot=[path] set install root
--enablerepo=[repo]  enable one or more repositories (wildcards allowed)
--disablerepo=[repo] disable one or more repositories (wildcards allowed)
--exclude=[package]  exclude package(s) by name or glob
--obsoletes      enable obsoletes processing during updates
--noplugins      disable Yum plugins

На пръв поглед може да изглежда доста плашещо, но по-скоро е много лесно.

Примери:
 • Търсене на приложения

Вие можете да търсите във всичките активирани от Вас хранилища (enabled repos) и да посочите откъде да се снабдите с пакета.

yum search име_на_приложение 
 • Yum може да покаже списък с всички налични пакети от вашите хранилища (enabled repos) и да Ви каже откъде може да се сдобиете с пакета:
yum list available
 • За да намерите повече информация относно някой пакет
yum info име_на_приложение
 • Инсталиране на приложение

Инсталирането е лесно

yum install име_на_приложение 
 • Списък пакети (rpms)

yum може да покаже списък на инсталираните rpm пакети от вашите хранилища

yum list extras 
 • Изтриване на пакети (rpms)

Yum може да премахне приложение заедно с инсталираните пакети зависими от това приложение. Няма да премахне пакети ако друго инсталирано приложение е зависимо от тях.

yum remove име_на_приложение
 • Обновяване

Yum може да обнови Вашата система без да е нужна друга потребителска намеса.

yum update 
 • Не сте сигурни дали има налични пакети за обновяване?
yum check-update 
 • Local install

Свалили сте пакет, който не можете да инсталирате с rpm поради зависимост?

yum localinstall /път/до/пакета/rpm 
Happy yumming...

Списък на последното Ви обновяване с rpm

rpm -qa --last | tac

Как да инсталираме графичен потребителски интерфейс за yum

yum -y install yumex
 • Applications -> System Tools -> Yum Extender

NetworkManager за Gnome

Стартирайте услугата (service)

chkconfig --level 345 NetworkManager on
chkconfig --level 345 NetworkManagerDispatcher on
service NetworkManager start
service NetworkManagerDispatcher start


Кликнете на Radar или иконата за свързване в system tray и изберете "New wireless network". Въведете Вашата информация

Снимка

Как да инсталираме Menu Editor за GNOME

yum -y install alacarte
 • Applications -> Accessories System Tools -> Alacarte Menu Editor

Как да инсталираме Clipboard Daemon for GNOME

 • Прочети #Общи пояснения
 • първите 5 команди се изпълняват като root последните с вашият потребител.
wget -c http://easylinux.info/uploads/gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
tar jxvf gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2 -C /usr/bin/
rm -f gnome-clipboard-daemon-1.0.bin.tar.bz2
chown root:root /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
chmod 755 /usr/bin/gnome-clipboard-daemon
gnome-clipboard-daemon &
exit
export EDITOR=gedit && crontab -e
 • Добавете този ред накрая на файла
@reboot gnome-clipboard-daemon
 • Запазете редактирания файл

Как да инсталираме Java с Plug-in за Mozilla Firefox

 • Прочети #Общи пояснения
 • Свалете саморазархивиращия се Linux файл (jre-1_5_0_07-linux-i586.bin)

от официалния сайт java.com и го запазете в Домашната си директория

mv jre-1_5_0_07-linux-i586.bin /opt
cd /opt
chmod +x jre-1_5_0_07-linux-i586.bin
./jre-1_5_0_07-linux-i586.bin
ln -s /opt/jre1.5.0_07/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so
 • Java plugin-ът е инсталиран. С командата по-долу направете sym link (връзка)
ls /usr/lib/mozilla/plugins 


 • За да можете да стартирате Java приложения като limewire продължете с това
gedit /etc/profile.d/java.sh
 • Вмъкнете редовете по-долу в нов файл
#!/bin/sh
JAVA_HOME=/opt/jre1.5.0_07
export JAVA_HOME
JAVA_BIN=$JAVA_HOME/bin
CLASSPATH=$CLASSPATH:$JAVA_HOME:$JAVA_HOME/lib
PATH=$JAVA_BIN:$PATH
export JAVA_BIN CLASSPATH PATH
 • Запазете файла
source /etc/profile.d/java.sh
/usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jre1.5.0_07/bin/java 2
/usr/sbin/alternatives --config java
 • Ще видите следното
There are 2 programs which provide 'java'.
 Selection  Command
-----------------------------------------------
*+ 1      /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java
  2      /opt/jre1.5.0_07/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

Как да инсталираме Flash Player (Macromedia Flash) Plug-in за Mozilla Firefox

yum --enablerepo=flash install flash-plugin
 • Рестартирайте Mozilla Firefox

Как да инсталираме PDF Reader (Adobe Reader)


wget -c http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/7x/7.0.5/enu/AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
yum -y install compat-libstdc++-33
rpm -i AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
rm -f AdobeReader_enu-7.0.5-1.i386.rpm
 • Applications -> Office -> Adobe Reader

Връзка на Adobe Acrobat с mozilla plugins

 • Прочети #Общи пояснения
 • Връзката до директорията, където се намират mozilla plugins ще ви позволи да виждате pdf във вашия browser
cd /usr/lib/mozilla/plugins
ln -s /usr/local/Adobe/Acrobat7.0/Browser/intellinux/nppdf.so

Как да инсталираме Download Manager (Downloader за X)

yum -y install d4x
 • Applications -> Internet -> Downloader for X

Как да инсталираме FTP клиент (gFTP)

yum -y install gftp
 • Applications -> Internet -> gFTP

Как да инсталираме услуга за споделяне на файлове (DC++)

wget -c http://easylinux.info/uploads/linuxdcpp.tar.gz 
tar zxvf linuxdcpp.tar.gz -C /opt
rm -f linuxdcpp.tar.gz
gedit /usr/share/applications/dcpp.desktop
 • Вмъкнете посочените по-долу редове в нов файл и го запазете
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=DC++
Exec=/opt/linuxdcpp/dcpp
Terminal=false
Type=Application
StartupNotify=true
Icon=eyes.png
Categories=Application;Network;
 • Applications -> Internet -> DC++

Как да инсталираме P2P BitTorrent Client (Azureus)

wget -c http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/azureus/Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2
tar jxvf Azureus_2.3.0.6_linux.tar.bz2 -C /opt
gedit /usr/share/applications/azureus.desktop 
 • Добавете редовете в нов файл:
[Desktop Entry] 
Name=Azureus
Comment=A Bittorrent client
Exec=/opt/azureus/azureus
Icon=/opt/azureus/Azureus.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Applications -> Internet -> Azureus

Как да инсталираме P2P eMule клиент (aMule)

yum -y install amule
 • Applications -> Internet -> aMule

Как да инсталираме P2P Gnutella клиент (LimeWire)

wget -c http://easylinux.info/uploads/LimeWireOther.zip
unzip -u LimeWireOther.zip -d /opt/
rm -f LimeWireOther.zip
gedit /usr/bin/runLime.sh
 • Добавете редовете по-долу в нов файл
cd /opt/LimeWire/
./runLime.sh
 • Запазете редактирания файл
chmod +x /usr/bin/runLime.sh
gedit /usr/share/applications/LimeWire.desktop
 • Добавете редовете по-долу в нов файл
[Desktop Entry]
Name=LimeWire
Comment=LimeWire
Exec=runLime.sh
Icon=/opt/LimeWire/LimeWire.ico
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Запазете редактирания файл
 • Applications -> Internet -> LimeWire

Как да инсталираме Messenger (Skype)

wget -c http://download.skype.com/linux/skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2
tar jxvf skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2 -C /opt/
ln -s /opt/skype-1.2.0.18/skype /usr/bin/skype
cp /opt/skype-1.2.0.18/skype.desktop /usr/share/applications/skype.desktop
cp /opt/skype-1.2.0.18/icons/skype_32_32.png /usr/share/pixmaps/skype.png
rm -f skype_staticQT-1.2.0.18.tar.bz2
 • Applications -> Internet -> Skype

Как да инсталираме Multimedia Codecs

yum -y install gstreamer-plugins*
yum -y install lame
yum -y install ffmpeg
yum -y install mjpegtools
yum --enablerepo=atrpms install w32codec
gst-register-0.8

Как да инсталираме DVD съмвестимост

wget -c http://download.videolan.org/pub/libdvdcss/1.2.9/rpm/libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm
rpm -i libdvdcss2-1.2.9-1.i386.rpm

Как да инсталираме Multimedia Player (MPlayer) с Plug-in за Mozilla Firefox

yum -y install mplayer-gui
yum -y install mplayerplug-in
 • Applications -> Sound & Video -> MPlayer
 • Restart Mozilla Firefox

Как да инсталираме Multimedia Player (VLC)

yum -y install videolan-client
 • Applications -> Sound & Video -> VLC

Как да инсталираме Multimedia Player (XMMS)

yum -y install xmms
yum -y install xmms-mp3
yum -y install xmms-skins
 • Applications -> Sound & Video -> XMMS

Как да инсталираме Multimedia Player (amaroK)


yum -y install amarok
 • Applications -> Sound & Video -> amaroK

Как да инсталираме Multimedia Player (RealPlayer 10)

yum -y install compat-libstdc++-33
 • Свалете RealPlayer Gold оттук.
 • Инсталирайте го.
Приемаме, че .rpm пакетът ще бъде запазен на Вашия Desktop, защото Firefox сваля по подразбиране всичко на Вашия Desktop
rpm -ivh Desktop/RealPlayer10GOLD.rpm
yum remove HelixPlayer
 • Applications -> Sound & Video -> RealPlayer 10

Как да инсталираме Stream Directory Browser (streamtuner)

wget -c

ftp://ftp.freshrpms.net/pub/dag/dries/packages/streamtuner/fc5-i386/streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm

rpm -ivh streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm
rm -f streamtuner-0.99.99-1.fc5.rf.i386.rpm
 • Applications -> Sound & Video -> streamtuner

Как да инсталираме ID3 Tag Editor (EasyTAG)

yum --enablerepo=freshrpms install easytag
 • Applications -> Sound & Video -> EasyTAG

Как да инсталираме Video Editor (Kino)

yum -y install kino
 • Applications -> Sound & Video -> Kino

Как да инсталираме Audio Editor (Audacity)


yum -y install audacity
 • Applications -> Sound & Video -> Audacity

Как да инсталираме DVD Ripper (dvd::rip)

yum -y install perl-Video-DVDRip
yum --enablerepo=freshrpms install vcdimager
yum -y install cdrdao
yum --enablerepo=freshrpms install subtitleripper
ln -fs /usr/bin/rar /usr/bin/rar-2.80
gedit /usr/share/applications/dvdrip.desktop
 • Добавете редовете по-долу в нов файл
[Desktop Entry]
Name=dvd::rip 
Comment=dvd::rip
Exec=dvdrip
Icon=/usr/share/perl5/Video/DVDRip/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;AudioVideo;
 • Запазете обработвания файл
 • Applications -> Sound & Video -> dvd::rip

Как да инсталираме Image Viewer (Gwenview)

yum -y install gwenview
yum -y install kipi-plugins
yum -y install ImageMagick
 • Applications -> Graphics -> Gwenview

Как да инсталираме Email клиент (Mozilla Thunderbird)

yum -y install thunderbird
 • Applications -> Internet -> Thunderbird Mail Client

Как да инсталираме Newsreader (Pan)

yum -y install pan
 • Applications -> Internet -> Pan Newsreader

Как да инсталираме RSS/RDF/Atom Newsreader (RSSOwl)

wget -c http://easylinux.info/uploads/rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz
tar zxvf rssowl_linux_1_1_3_bin.tar.gz -C /opt/
chown -R root:root /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
gedit /usr/bin/runRSSOwl.sh
 • Добавете следните редове в нов файл
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/mozilla-firefox
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
cd /opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/
./run.sh
 • Запазете обработвания файл
chmod +x /usr/bin/runRSSOwl.sh
gedit /usr/share/applications/RSSOwl.desktop
 • Добавете следните редове в нов файл
[Desktop Entry]
Name=RSSOwl
Comment=RSSOwl
Exec=runRSSOwl.sh
Icon=/opt/rssowl_linux_1_1_3_bin/rssowl.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Network;
 • Запазете обработвания файл
 • Applications -> Internet -> RSSOwl

Как да инсталираме CHM viewer (GnoCHM)

yum -y --enablerepo=dries install gnochm
 • Applications -> Accessories -> CHM Viewer

Как да инсталираме Web Authoring System (Nvu)

yum -y install xorg-x11-deprecated-libs
wget -c http://www.nvu.com/download/linux/1.0/nvu-1.0-RedHat_and_Fedora/nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
rpm -ivh nvu-1.0-1.rhel4.fs.i386.rpm
 • Applications -> Programming -> Nvu

Как да инсталираме Web Authoring System (bluefish)

yum -y install bluefish 

Applications --> Programming --> Bluefish Editor

Как да инсталираме KDE Web Среда за Разработка (quanta plus)

yum -y install kdewebdev
 • Applications -> Programming -> Quanta Plus

Как да инсталираме финансово (счетоводно) приложение (GnuCash)

yum -y install gnucash
rm -fr /usr/share/gnome/apps/Applications/
gedit /usr/share/applications/GnuCash.desktop
 • Добавете следните редове в нов файл
[Desktop Entry]
Name=GnuCash
Comment=GnuCash Personal Finance
Exec=gnucash
Icon=/usr/share/pixmaps/gnucash/gnucash-icon.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Office;
 • Запазете редактирания файл
 • Applications -> Office -> GnuCash

Как да инсталираме Desktop Publishing Application (Scribus)

yum -y install scribus
 • Applications -> Office -> Scribus

Как да инсталираме CD/DVD програма за запис (GnomeBaker)

yum -y install gnomebaker
 • Applications -> Sound & Video -> GnomeBaker

Как да инсталираме CD/DVD програма за запис (k3b)

yum -y install k3b
 • Applications -> Sound & Video -> K3b

Как да инсталираме Partition Editor (GParted)

yum -y install gparted
 • Applications -> System Tools -> GParted

Как да инсталираме защитна стена (Firestarter)

yum -y install firestarter
 • Applications -> System Tools -> Firestarter

Как да инсталираме анализатор на мрежовия трафик (Ethereal)

yum -y install ethereal ethereal-gnome
 • Applications -> Internet -> Ethereal

Как да инсталираме RAR Архиватор (rar)

yum --enablerepo=freshrpms install rar unrar 
 • Applications -> Accessories -> Archive Manager

Как да инсталираме Extra Шрифтове

yum -y install xfonts-arabic
yum -y install xfonts-chinese
yum -y install xfonts-gujarati
yum -y install xfonts-hebrew
yum -y install xfonts-hindi
yum -y install xfonts-japanese
yum -y install xfonts-xorg-truetype
wget -c http://easylinux.info/uploads/msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
rpm -ivh msttcorefonts-1.3-4.noarch.rpm
/etc/init.d/xfs restart

Как да инсталираме Desktop Applets (gDesklets)

yum -y install gdesklets
 • Applications -> Accessories -> gDesklets
 • За повече информация посетете: http://gdesklets.gnomedesktop.org/

Как да инсталираме някои основни компилатори (Basic Compilers)

yum -y install gcc
yum -y install gcc-c++

Как да инсталираме среда за разработка

 • Добавете development repo
gedit /etc/yum.repos.d/fedora-devel.repo
 • Добавете следните редове във нов файл
[development]
name=Fedora Core $releasever - Development Tree
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/$basearch/
mirrorlist=http://fedora.redhat.com/download/mirrors/fedora-core-rawhide
enabled=1
gpgcheck=0
 • Запазете обработвания файл
 • Изпълнете
yum groupinstall "Development Tools"

Как да инсталираме среда за разработка (Anjuta)

rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY
yum -y install anjuta
 • Applications -> Programming -> Anjuta IDE

Как да инсталираме програма за 3D моделиране (Blender 3d)

yum -y install blender
 • Applications -> Graphics -> Blender 3D modeller

Как да инсталираме играта Frozen-Bubble

yum -y install frozen-bubble
 • Applications -> Games -> Frozen-Bubble
 • За още игри посетете: http://games.linux.sk/ или http://www.tuxgames.com/

Как да инсталираме виртуален планетариум (Stellarium)

yum -y install stellarium
 • Applications -> Graphics -> Stellarium nightsky renderer

Как да инсталираме приложенията за обучение KDE Edutainment

yum -y install kdeedu
 • Applications -> Edutainment -> ...

Как да настроим Кирилица на нашата система

 • Добавянето на език става по следния начин:
*Отидете на System -> Preferences -> Language
*Изберете Български

Как да добавим клавиатурна подредба за други езици

  * Отидете на System -> Preferences -> Keyboard
  * Изберете Layouts
  * Натиснете Add... за да добавите втора клавиатурна подредба. Xorg позволява настройката на до 4 подредби.
  * Изберете Layout Options
  * Разлистете секция Group Shift/Lock behaviour
  * Изберете клавиатурна комбинация, с която да превключвате между различните подредби.
  * По подразбиране това става с натискането на двата Alt едновременно. Обикновено алтернативно се използва Alt+Shift.
  * Натиснете Close.

Как да добавим аплета индикатор за клавиатурната подредба

  *Десен бутон върху празно място на горния панел, след което ще видите попъп меню.
  *Натиснете Add to Panel...
  *Изберете Keyboard Indicator (това е на края на Utilities секцията) 
  *Езикът по подразбиране на индикатор аплета е USA за U.S. English. 
  *С десен бутон върху самия аплет, вие може да разгледате повече опции за него и да го конфигурирате по Ваше желание

За KDE потребители

 • Езикът на интерфейса на програмите в KDE се добавя по следния начин
 *Отидете на Control Center -> Regional & Accessibility -> Country/Region & Language 
 *Натиснете Add Language и добавете Български.

Как да добавим клавиатурна подредба за други езици в KDE

 *Отидете на Control Center -> Regional & Accessibility -> Keyboard Layout
 *Поставете Отметка на Enable keyboard layout
 *Изберете желания език и го добавете чрез бутона Add долу вдясно 
 *Nе забравяйте да уточните дали предпочитате да пишете на БДС, или на phonetic.

Как да добавим аплета индикатор за клавиатурната подредба в KDE

 *Десен бутон върху празно място на Main Panel-а
 *Натиснете Add Applet to Panel
 *Добавяте KDE Keyboard Tool
 *Езикът по подразбиране на индикатор аплета е USA за U.S. English.
 *С десен бутон върсху самия аплет, може да разгледате повече негови опции, и да го конфигурирате по Ваше желание

За потребители на Други графични среди

Посетете този сайт, където ще намерите обяснения как да настроите кирилицата в Xorg, както и как да настроите кирилица на някои специфични програми

Други Десктоп Среди

Как да инсталираме KDE

или
yum -y install htdig
yum -y install kdebase
yum -y install arts
yum -y install desktop-printing
yum -y install kdegraphics
yum -y install kdenetwork
yum -y install kdemultimedia
yum -y install kdeaddons
yum -y install kdeutils
yum -y install kdeartwork
yum -y install autorun
 • Log out
 • В Sessions изберете KDE
 • Log in

Комерсиални програми

Как да инсталираме Windows 9X/ME/2000/XP (Win4Lin)

 • http://www.win4lin.com

Как да инсталираме Windows Приложения (CrossOver Office)

 • http://www.codeweavers.com

Как да инсталираме Windows Игри (Cedega)

 • http://www.transgaming.com

Управление на Потребители

Настройте Sudo на вашето PC

gedit /etc/sudoers
 • Намерете този ред
# User privilege specification
root	ALL=(ALL) ALL
 • Добавете Вашето име и копирайте остатъка от реда, както е показано по-долу:
# User privilege specification
root	ALL=(ALL) ALL
your_user_name ALL=(ALL)NOPASSWD: ALL

Частта NOPASSWD: не е задължителна. Ако работите в среда, където мислите, че това може да бъде риск за сигурността НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ. Просто махнете тази част от реда. Ако не използвате NOPASSWD: опцията, когато стартирате команда със sudo, ще е нужно да вкарата Вашата парола НЕ тази на Root потребител.

Как да добавим/променим/установим паролата на root потребителя

passwd root

Как да преустановим администраторски акаунт (root account)

passwd -l root

Как да добавяме/променяме/изтриваме потребители

Users Tab -> Add User.../Properties/Delete

Как да добавяме/променяме/изтриваме групи

Groups Tab -> Add Group.../Properties/Delete

Как да влезем автоматично в GNOME (не се препоръчва)

General Tab -> Automatic Login ->
Login a user automatically on first bootup (Отметка)
Automatic login username: Изберете "име_на_потребител"

Как да променяме права на файлове и директории

Десен бутон на files/folders -> Properties
Permissions Tab -> Read/Write/Execute (Отбележете the permissions for Owner/Group/Others)

Как да променим собствеността на файлове/директории

chown име_на_потребител /път_до_файла_или_директорията

Как да сменим сoбствеността на група файлове и директории

chgrp име_на_потребител /път_до_файла_или_директорията

Hardware

Как да конфигурираме wireless Intel IPW2200 b,g

Свалете [1] Съгласете се с лицензионните услояи и свалете файла на Вашия Десктоп. Отворете terminal и копирайте и вмъкнете всеки ред.

mkdir tmp
mv ~/Desktop/*-2.4.tgz ~/tmp 
cd tmp
tar -zxvf ipw2200-fw-2.4.tgz
cp * /lib/firmware
rmmod ipw2200
modprobe ipw2200
iwconfig

Би трябвало да виждате access point. Можете да използвате NetworkManager за да контролирате вашият wireless.

Как да инсталираме видео драйвер (NVIDIA)

yum -y install nvidia-glx kernel-module-nvidia-$(uname -r)
или
 • Вижте http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-fc5.html#nvidia

Как да инсталираме видео драйвер (ATI)

yum -y install ati-fglrx kernel-module-fglrx-$(uname -r)
 • Ако сте с дъно Intel, ще трябва да промените Вашият xorg.conf след като инсталирате драйверите:
gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Намерете следния ред
Driver "fglrx"
 • Добавете следният ред под него
Option "UseInternalAGPGART" "no"

Как да идентифицираме чипсет на Модем

wget -c http://easylinux.info/uploads/scanModem.gz
gunzip -c scanModem.gz > scanModem
chmod +x scanModem
cp scanModem /usr/bin/
 • За да идентифицирате чипсета на модема:
scanModem
gedit Modem/ModemData.txt

Как да покажем списък с дяловете на диска

fdisk -l

Как да покажем използваното място на диска

df -T -h

Как да покажем списък на монтираните устройства

mount

Как да покажем списък с PCI устройства

lspci

Как да покажем списък на USB устройствата

lsusb

Как да ускорим CD/DVD-ROM

забележка: Приемаме че /dev/cdrom е местоположението на CD/DVD-ROM
/sbin/hdparm -d1 /dev/cdrom
gedit /etc/hdparm.conf
 • Добавете следните редове в новия файл
/dev/cdrom {
  dma = on
}
 • Запазете обработвания файл

Как да монтираме/демонтираме CD/DVD-ROM ръчно, и да показваме всички скрити и свързани файлове и папки

забележка: Приемаме че /dev/cdrom0 е местоположението на CD/DVD-ROM
 • За монтиране CD/DVD-ROM
mount /media/cdrom0/ -o unhide
 • За демонтиране CD/DVD-ROM
umount /media/cdrom0/

Как да демонтираме ръчно CD/DVD-ROM (принудително)

забележка: Приемаме че /dev/cdrom0 е местоположението на CD/DVD-ROM
umount /media/cdrom0/ -l

Как да рестартираме /etc/fstab без да рестартираме машината

mount -a

CD/DVD Запис

Как да изпразним CD-RW/DVD-RW

забележка: Приемаме че /dev/cdrom е местоположението на CD/DVD-ROM
umount /dev/cdrom
cdrecord dev=/dev/cdrom blank=fast

Как да запишем файлове/директории на CD/DVD

nautilus burn:///
 • File Browser: CD/DVD Creator
 • Влачете файловете или директориите в прозореца
File Menu -> Write to Disc... -> Write

Как да запишем Image (ISO) файлове на CD/DVD

Десен бутон върху Image (ISO) файла -> Write to Disc... -> Write

Как да копираме CD/DVD

Как да създадем Image (ISO) файл от CD/DVD

забележка: Приемаме че /dev/cdrom е местоположението на CD/DVD-ROM
umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=file.iso bs=1024

Как да създадем Image (ISO) файл от директории

mkisofs -o file.iso /местоположение_на_директорията/

Как да генерираме MD5 checksum fайл

md5sum file.iso > file.iso.md5

Как да проверим MD5 checksum на файл

забележка: Приемаме че file.iso и file.iso.md5 са в една и съща директория
md5sum -c file.iso.md5

Как да монтираме/демонтираме Image (ISO) файлове без да ги записваме

mkdir /media/iso
modprobe loop
mount file.iso /media/iso/ -t iso9660 -o loop
 • За демонтиране на Image (ISO) файл
umount /media/iso/

Как да настроим/променим скоростта на записване на CD/DVD Запис

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> default_speed (укажете/променете скоростта)

Как да позволим burnproof на CD/DVD Запис

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> burnproof (Отметка)

Как да позволим overburn при CD/DVD Запис

/ -> apps -> nautilus-cd-burner -> overburn (Отметка)

Мрежи

Как да настроим Google Talk

 • Вижте отговора тук --> Google Talk Help Center

Как да активирам/деактивирам мрежови връзки

Как да конфигурирам мрежови връзки

Как да променя името на компютъра

hostname желано_име_за_компютъра

Как да променя описанието на компютъра

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
 server string = Samba Server
...
 • Заменете го със следния ред
 server string = ново_описание
 • Запазете редактирания файл
 • Изпълнете
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да променя работната група/Domain на компютъра

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
 workgroup = MSHOME
...
 • Заменете го със следното
 workgroup = ново_име_на_домейн_или_работна_група
 • Запази обработвания файл
 • Изпълни
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да зададем Hostname на машина с динамичен IP адрес като използваме free DynDNS service

забележка: Приемаме че Интернет връзката е конфигурирано правилно
Реистрирайте свободен Dynamic DNS на https://www.dyndns.org
Автоматично опреснява IP адреса в DynDNS Database/DNS на всеки час
* * * * * означава минута час дата месец година
yum -y install ipcheck
gedit /root/dyndns_update.sh
 • Добавете следните редове в нов файл
USERNAME=myusername
PASSWORD=mypassword
HOSTNAME=myhostname.dyndns.org
cd /root/
if [ -f /root/ipcheck.dat ]; then
 ipcheck -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
else
 ipcheck --makedat -r checkip.dyndns.org:8245 $USERNAME $PASSWORD $HOSTNAME
fi
 • Запазете обработвания файл
chmod 700 /root/dyndns_update.sh
sh /root/dyndns_update.sh
export EDITOR=gedit && crontab -e
 • Добавете следния ред на края на файла
00 * * * * sh /root/dyndns_update.sh
 • Запазете файла

Как да споделяме папки по-лесно

Right click on folder -> Share folder
Shared folder -> Share with: Изберете "SMB"
Share properties -> Name: Напишете името, с което искате да споделите папката (Не е задължитено да е същото като името на самата папка)

Как да разглеждаме компютрите в мрежата

забележка: Приемаме че Интернет връзката е конфигурирано правилно
Ако не бъдат намерени компютри или споделени папки, опитайте се да ги достъпите директно
Прочети #Как да преглеждаме мрежови папки без монтиране
 • Places -> Network Servers

Как да преглеждаме мрежови папки без монтиране

забележка: Приемаме че Интернет връзката е конфигурирано правилно
IP адрес на компютъра: 192.168.0.1
Име на споделената папка: linux
 • Applications -> Run Application...
 • Run Application
smb://192.168.0.1/linux

Как да монтирам/демонтирам мрежови папки ръчно, и да позволяваме на всички потребители да четат

забележка: Приемаме че Интернет връзката е конфигурирано правилно
IP адрес на компютъра: 192.168.0.1
Username: име
Password: парола
Име на споделената папка: linux
Име на папката където желаете да монтирате: /media/име_на_папка
 • За да монтирате споделена папка
mkdir /media/име_на_папка
mount //192.168.0.1/linux /media/име_на_папка/ -o username=име,password=парола
 • За да демонтирате папката
umount /media/sharename/

Как да монтирам/демонтирам мрежови папки ръчно, и да позволяваме на всички потребители да четат/пишат


забележка: Приемаме че Интернет връзката е конфигурирано правилно
IP адрес на компютъра: 192.168.0.1
Username: име
Password: парола
Име на споделената папка: linux
Име на папката където желаете да монтирате: /media/име_на_папка
 • За да монтирате споделена папка
mkdir /media/име_на_папка
mount //192.168.0.1/linux /media/име_на_папка/ -o username=име,password=парола,dmask=777,fmask=777
 • За да демонтирате папката
umount /media/име_на_папка/

Как да монтираме мрежови папки при стартиране на системата, и да позволяваме на всички потребители да четат

забележка: Приемаме че Интернет връзката е конфигурирано правилно
IP адрес на компютъра: 192.168.0.1
Username: име
Password: парола
Име на споделената папка: linux
Име на папката където желаете да монтирате: /media/име_на_папка
mkdir /media/име_на_папка
gedit /root/.smbcredentials
 • Добавете следните редове
username=име
password=парола 
 • Запазете файла
chmod 700 /root/.smbcredentials
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Добавете следното в края на файла
//192.168.0.1/linux  /media/sharename cifs credentials=/root/.smbcredentials  0  0

Как да монтираме мрежови папки при стартиране на системата, и да позволяваме на всички потребители да четат/пишат

забележка: Приемаме че Интернет връзката е конфигурирано правилно
IP адрес на компютъра: 192.168.0.1
Username: име
Password: парола
Име на споделената папка: linux
Име на папката където желаете да монтирате: /media/име_на_папка
mkdir /media/име_на_папка
gedit /root/.smbcredentials
 • Добавете следните редове
username=име
password=парола 
 • Запазете файла
chmod 700 /root/.smbcredentials
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Добавете следния ред в края на файла
//192.168.0.1/linux  /media/име_на_пипка cifs credentials=/root/.smbcredentials,dmask=0777,fmask=0777 0  0

Remote Desktop

Как да конфигурираме отдалечен работен плот/remote desktop (не е безопасно с оглед на сигурността)

Внимание! Remote Desktop ще работи само ако сте влезли в GNOME сесия
Оставянето на компютъра без грижи когато сте в активна GNOME сесия не е безопасно
Използвайте (System -> Lock Screen) и изключвайте монитора когато оставяте компютъра без грижи
 • Desktop -> Preferences -> Remote Desktop
 • Remote Desktop Preferences
Sharing ->
Allow other users to view your desktop (Отметка)
Allow other users to control your desktop (Отметка)
Security ->
Ask you for confirmation (Без Отметка)
Require the user to enter this password: (Отметка)
Password: Напишете парола

Как да се свържем към отдалечен работен плот (remote Fedora desktop)

забележка: Приемаме че, отдалечената машина има конфигуриран Remote Desktop
Прочети #Как да конфигурираме отдалечен работен плот/remote desktop (не е безопасно с оглед на сигурността)
IP на отдалечената машина: 192.168.0.1
vncviewer -fullscreen 192.168.0.1:0
 • За да излезете от vncviewer

Натиснете 'F8' -> Quit viewer

Скрипт за отдалечена връзка от fedorajim

 • Отворете terminal и станете root потребител
gedit /usr/local/bin/remote2someone
 • Добавете следните редове:
#!/bin/bash 
# Written by fedorajim 
# enter the IP address ofthe remote PC 
IPADDRESS="$(zenity --entry --title "Enter IP Address" --text "Enter the IP Address of the remore PC:")"
echo $IPADDRESS
#Enter the username you aregoing to login with 
UserName="$(zenity --entry --title "Enter User Name" --text "Enter the User Name to connect with:")"
echo $UserName
# opens a new terminal window and connects to remote PC
function ssh_Remote_PC
{
gnome-terminal -x ssh -L 5911:$IPADDRESS:5901 $UserName@$IPADDRESS
}
function View_Remote_PC
{
gnome-terminal -x vncviewer localhost:11
}
#################################################
selection=
until [ "$selection" = "0" ]; do
echo ""
echo "######################"
echo "1 - Make Remote Connection"
echo "2 - display Remote Desktop"
echo "0 - exit program"
echo ""
echo -n "Enter selection: "
read selection
echo ""
#####################
# Commands executed #
#####################
case $selection in
1 ) $(ssh_Remote_PC) ;;
2 ) $(View_Remote_PC) ;;
0 ) exit ;;
* ) echo "Please enter 1, 2 or 0"
esac
done


 • Запазете файла и затворете текстовия редактор. Десен бутон на мишката. Изберете create launcher
 • Добавете следното в Create Launcher dialog
Name: remote2someone
Comment: ssh remote connection
Command: /usr/local/bin/remote2someone
Type: application
Run in Terminal: Отметка 
Icon: Изберете икона, за това приложение
 • Запазете.

Как да се свържем с отдалечена Fedora машина от Windows машина

забележка: Приемаме че, отдалечената Fedora машина има конфигуриран Remote Desktop
Прочети [[#Как да конфигурираме отдалечен работен плот/remote desktop (не е безопасно с оглед на сигурността)
IP на отдалечената машина: 192.168.0.1

Windows

Как да инсталираме NTFS поддръжка

yum -y install kernel-module-ntfs-$(uname -r)
 • За повече информация посетете http://www.linux-ntfs.org

Как да монтираме/демонтираме Windows NTFS дялове ръчно, и да позволим на всички потребители да четат

забележка. Приемаме че /dev/hda1 е местоположението на Windows NTFS дяла (при вас може да е различно)
Локална папка, в която монтираме: /media/име_на_папка
 • За монтиране на Windows дял
mkdir /media/име_на_папка
mount /dev/hda1 /media/име_на_папка/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
 • За демонтиране на Windows дял
umount /media/windows/

Как да монтираме/демонтираме Windows FAT дялове ръчно, и да позволим на всички потребители да четат/пишат

забележка. Приемаме че, /dev/hda1 е местоположението на Windows FAT дяла (при вас може да е различно)
Локална папка, в която монтираме: /media/име_на_папка
 • За монтиране на Windows дял
mkdir /media/име_на_папка
mount /dev/hda1 /media/име_на_папка/ -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000
 • За демонтиране на Windows дял
umount /media/windows/

Как да монтираме Windows NTFS дялове при стартирането на машината, и да позволим на всички потребители да четат

забележка. Приемаме че, /dev/hda1 е местоположението на Windows NTFS дяла (при вас може да е различно)
Локална папка, в която монтираме: /media/име_на_папка


mkdir /media/име_на_папка
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Добавете следния ред в края на файла
/dev/hda1  /media/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0  0

Как да монтираме Windows FAT дялове при стартирането на машината, и да позволим на всички потребители да четат

забележка. Приемаме че, /dev/hda1 е местоположението на Windows FAT дяла (при вас може да е различно)
Локална папка, в която монтираме: /media/име_на_папка
mkdir /media/windows
cp /etc/fstab /etc/fstab_backup
gedit /etc/fstab
 • Добавете следния ред в края на файла
/dev/hda1  /media/windows vfat iocharset=utf8,umask=000 0  0

Сигурност

Кои са основните неща, които трябва да знаем за сигурността на Fedora

 • Прочети #Общи пояснения
 • Подсигурете харддиска да е първи в BIOS последователността при стартиране на машината.
 • Защо се прави това?
  • За да предотвратите нарушители да използват Linux инсталационен диск, който би им осигурил root привилегии.
  • За да предотвратите нарушители да използват Linux Live CD (като Fedora/KNOPPIX/MEPIS), което би им позволило да унищожат/разглеждат/споделят информацията от Вашият харддиск.
  • За да предотвратите нарушители да инсталират друга Операционна Система
 • Сложете парола на BIOS
 • Защо се прави това?
  • За да предотвратите нарушители да променят BIOS последователността при стартиране на машината.
 • Уверете се, че компютърът Ви е на безопасно място.
 • Защо се прави това?
  • За да предотвратите нарушители да премахнат вашият харддиск, което би им позволило да го унищожат/разглеждат/споделят като го прикачаат към друг компютър.
  • За да предотвратите нарушители да махнат батерията на дъното Ви, което би занулило вашата BIOS парола.
 • Уверете се, че Вашата парола не може да бъде отгнатната лесно.
 • Защо се прави това?
  • За да предотвратите нарушители да кракнат паролата Ви използвайки brute force атаки (e.g. John the Ripper)
  • Изполвайте пароли с минимална дължина 8 символа
  • Създавайте пароли, в които има буквени знаци/цифри и главни/малки букви.
 • Уверете се, че възможността за редакция на Вашето GRUB меню е забранена.
 • Защо се прави това?
 • Уверете се, че списъкът с историята на използваните команди в конзолен режим е деактивиран
 • Защо се прави това?
 • Уверете се, че Ctrl+Alt+Del е неактивно в конзолен режим
 • Защо се прави това?
  • За да предотвратите нарушители да рестартират системата без позволение в конзолен режим
  • Прочети [[#Как да изключим ползването на Ctrl+Alt+Del за рестартиране на системата в конзолен режим]]
 • Уверете се, че проверката за потвърждение преди да изтрие/промени/копира или премества папки и директории в конзолен режим е включена.
 • Защо се прави това?
 • За ежедневна работа влизайте в системата като обикновен потребител
 • Деактивирайте акаунта на потребителя root, използвайте "sudo" вместно него
 • Защо се прави това?
 • Инсталирайте защитна стена (Firewall)
 • Защо се прави това?
 • Направете тест за уязвимост.

Как да деактивираме интерактивния контрол в GRUB менюто

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password)
grub> quit
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете тази част
...
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#  password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
...
 • Добавете този ред отдолу
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password above)
 • Намерете тази част
...
title		Fedora, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
root		(hd0,1)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro single
initrd		/boot/initrd.img-2.6.10-5-386
savedefault
boot
...
 • Заменете го със следните редове
забележка: Имайте предвид, че ако сте обновявали Вашето ядро, то цифрите ще са различни
#title		Fedora, kernel 2.6.10-5-386 (recovery mode)
#root		(hd0,1)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.10-5-386 root=/dev/hda2 ro single
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.10-5-386
#savedefault
#boot
 • Запазете редактирания файл

Как да деактивираме списъка на използваните команди в конзолата

rm -f $HOME/.bash_history
touch $HOME/.bash_history
chmod 000 $HOME/.bash_history

Как да изключим ползването на Ctrl+Alt+Del за рестартиране на системата в конзолен режим

cp /etc/inittab /etc/inittab_backup
gedit /etc/inittab
 • Намерете този ред
...
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
...
 • Заменете го с този ред (или просто добавете # в началото на реда)
#ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
 • Запазете обработвания файл и изпълнете
telinit q

Как да включим искането на потвърждение преди да се изтрие или премести файл/директория в конзолен режим

 • Отворете файла .bashrc
gedit /потребител/.bashrc
 • Намерете следния ред
#User specific aliases and functions
 • Добавете следните редове отдолу
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
 • Затворете обработвания файл

Спасителен режим


Как да използваме инсталационен Fedora диск, за да придобием административни права

 • Прочети #Общи пояснения
 • Поставете първият инсталационен диск на Fedora CD #1 във Вашият CD-ROM и стартирайте с командата
linux rescue

Как да сменим забравена административна (root) или потребителска парола

 • За промяна на администраторска (root) парола
# passwd root
 • За промяна на потребителска парола
# passwd име_потребител

Как да променим GRUB парола, ако сме я забравили

grub
grub> md5crypt
Password: ****** (Fedora)
Encrypted: $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password)
grub> quit
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
...
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
...
 • Заменете го със следния ред
password --md5 $1$ZWnke0$1fzDBVjUcT1Mpdd4u/T961 (encrypted password above)
 • Запишете редактирания файл

Как да възстановим GRUB след инсталиране на Windows

забележка: Важи ако използвате dual boot
забележка: Приемаме че, /dev/hda е местоположението на /boot дяла
# grub-install /dev/hda

Как да добавим Windows в GRUB менюто

забележка: Приемаме че, /dev/hda1 е Windows дяла
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Добавете следните редове на края на файла
title		Microsoft Windows
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
 • Запазете обработвания файл

Как да виждаме своите Linux дялоове (ext2, ext3) под Windows

Или
 • Посетете www.fs-driver.org

Съвети и Трикове

Как да добавяме Тапети, Икони и Теми

wget -c http://easylinux.info/uploads/backgrounds.tar.gz
tar zxvf backgrounds.tar.gz -C /usr/share
rm -f backgrounds.tar.gz
 • Проверете за файл backgrounds.xml във Вашата .gnome/ директория
ls $HOME/.gnome2/ | grep "backgrounds.xml"
 • Ако този ред изведе "backgrounds.xml" изпълнете
cp --preserve=ownership $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup
sed -n -e '1,3p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup > $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
cat /usr/share/backgrounds/frog.xml >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
sed -n -e '4,$p' $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml_backup >> $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
 • В противен случай изпълнете
cp /usr/share/backgrounds/backgrounds.xml $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml
chmod 777 $USER_HOME/.gnome2/backgrounds.xml


 • За да добавите Икони и Теми
wget -c http://easylinux.info/uploads/icons.tar.gz
tar zxvf icons.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f icons.tar.gz
wget -c http://easylinux.info/uploads/themes.tar.gz
tar zxvf themes.tar.gz -C $USER_HOME
rm -f themes.tar.gz


 • Опитайте се да смените background, и погледнете в Applications -> Preferences -> Themes (Theme details)

Как да добавим Отвори Terminal при кликане на Десен бутон

yum -y install nautilus-open-terminal
 • Десен бутон Desktop -> Open Terminal

Как да използваме директен достъп до Root Terminal

yum -y --enablerepo=dries install gksu
 • Applications -> System Tools -> Root Terminal

Как да рестартираме GNOME без да рестартираме компютъра

Натиснете едновременно 'Ctrl + Alt + Backspace'
или
/usr/sbin/gdm-restart

Как да включим Num Lock при зареждане на GNOME

yum -y install numlockx
cp /etc/X11/gdm/Init/Default /etc/X11/gdm/Init/Default_backup
gedit /etc/X11/gdm/Init/Default
 • Намерете този ред (последният ред)
...
exit 0
 • Добавете следните редове след него
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
 /usr/bin/numlockx on
fi

Как да превключим в конзолен режим в GNOME

натиснете 'Ctrl + Alt + F1' (F2 - F6)
 • За превключване между терминалите
Натиснете 'Alt + F1' (F2 - F6)
 • За да се върнете отново в GNOME
Натиснете 'Alt + F7'

Как да деактивираме Ctrl+Alt+Backspace да рестаритра X в GNOME

cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
gedit /etc/X11/xorg.conf
 • Добавете следните редове накрая на файла
Section "ServerFlags"
	Option		"DontZap"		"yes"
EndSection

Как да позволим Ctrl+Alt+Del да отваря System Monitor в GNOME

gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/global_keybindings/run_command_9 "<Control><Alt>Delete"
gconftool-2 -t str --set /apps/metacity/keybinding_commands/command_9 "gnome-system-monitor"

Как да освежим GNOME desktop

killall nautilus

Как да освежим GNOME panel

killall gnome-panel

Как Nautilus да отваря всяка папка в един прозорец

/ -> apps -> nautilus -> preferences -> always_use_browser (Отметка)

Как да активираме autosave в Gedit и да забраним създаването на файлове от типа име_на_файл~

/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> create_backup_copy (Без отметка)
/ -> apps -> gedit-2 -> preferences -> editor -> save -> auto_save (Отметка)

Как да покажем скритите файлове/директории в Nautilus

 • Прочети #Общи пояснения
 • Places -> Home Folder
 • За временно показване на скритите файлове/директории в Nautilus
Натиснете 'Ctrl + H'
 • За постоянно показване скритите файлове/директории в Nautilus
Edit Menu -> Preferences
Views Tab -> Default View -> Show hidden and backup files (Отметка)

Как да разглеждам файлове/директории с административни права в Nautilus

yum -y install gksu
 • за да инсталирате File Browser (Root)
gedit /usr/share/applications/Nautilus-root.desktop
 • Добавете следните редове в нов файл
[Desktop Entry]
Name=File Browser (Root)
Comment=Browse the filesystem with the file manager
Exec=gksu "nautilus --browser ."
Icon=file-manager
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;System;
 • Запазете редактирания файл
 • За да разглеждате файлове/директории с административни права в Nautilus
  • Applications -> System Tools -> File Browser (Root)

Как да активирам Иконите на Работния Плот (Computer, Home, Trash)

/ -> apps -> nautilus -> desktop ->
computer_icon_visible (Отметка)
home_icon_visible (Отметка)
trash_icon_visible (Отметка)

Как да променям стандартната файлова асоциация "Open with" program

Десен бутон върху файла -> Properties
Open With Tab -> Add
Select "Open with" program
Select "Open with" program (Отметка)

Как да заменим стандартният email клиент с Mozilla Thunderbird

Mail Reader Tab -> Default Mail Reader -> Command: mozilla-thunderbird %s

Как да отварям файлове като администратор с щракване на десен бутон на мишката

gedit $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ root
 • Добаваете следните редове в нов файл
for uri in $NAUTILUS_SCRIPT_SELECTED_URIS; do
	gnome-"gnome-open $uri" &
done
 • Запазете обработвания файл
chmod +x $HOME/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ as\ root
Десен бутон върху избрания файл -> Scripts -> Open as root

Как да деактивираме beep сигнала в режим на Терминал

Edit Menu -> Current Profile...
General Tab -> General -> Terminal bell (Без Отметка)

Как да заредим по-бързо уебсайт в Mozilla Firefox

Address Bar -> about:config
Filter: ->
network.dns.disableIPv6 -> true
network.http.pipelining -> true
network.http.pipelining.maxrequests -> 8
network.http.proxy.pipelining -> true
 • Рестартирайте Mozilla Firefox

Как да деактивираме звуковия сигнал при намиране на линк в Mozilla Firefox

Address Bar -> about:config
Filter: -> accessibility.typeaheadfind.enablesound -> false
 • Рестартирайте Mozilla Firefox

Как да инсталираме/деинсталираме .rpm пакети

rpm -i име_на_файл.rpm
 • За деинсталиране .rpm пакет
rpm -e име_на_файл.rpm

Как да преименуваме всички файлове в една директория наведнъж

wget -c http://easylinux.info/uploads/mvb_1.6.tgz
tar zxvf mvb_1.6.tgz -C /usr/share/
chown -R root:root /usr/share/mvb_1.6/
ln -fs /usr/share/mvb_1.6/mvb /usr/bin/mvb
 • За да преименувате всички файлове в една директория наведнъж
mvb Ново_Име

Как да манипулирам всички изображения в директория наведнъж

yum -y install ImageMagick
wget -c http://easylinux.info/uploads/bbips.0.3.2.sh
cp bbips.0.3.2.sh /usr/bin/bbips
chmod 755 /usr/bin/bbips
 • За да манипулирате всички изображения в директория наведнъж
bbips

Как да настроим System-wide Environment Variables

cp /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc_backup
gedit /etc/bash.bashrc
 • Добавете System-wide Environment Variables на края на файла
 • Запазете редактирания файл

Как да запазим във файл изхода от "man"

man command | col -b > file.txt

Как да виждаме GRUB менюто при стартиране

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
...
hiddenmenu
...
 • Добавете # в началото на реда
#hiddenmenu
 • Запазете обработвания файл

Как да променим timeout секундите на GRUB менюто при стартиране

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред и променете цифрата с желаната от Вас
...
timeout   3
...
 • Запазете обработвания файл

Как да променим Операционната система по подразбиране в GRUB

cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
...
default   0
...
 • Заменете го със следният ред
default   X_sequence
 • Запазете обработвания файл

Как да покажем Splash Image на GRUB при стартиране

Приемаме че, hd0,1 е местоположението на Fedora boot дяла
wget -c http://easylinux.info/uploads/fedora.xpm.gz
chmod 644 fedora.xpm.gz
mkdir /boot/grub/images
cp fedora.xpm.gz /boot/grub/images/
cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst_backup
gedit /boot/grub/menu.lst
 • Намерете този ред
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#   grub-install(8), grub-floppy(8),
#   grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#   and /usr/share/doc/grub-doc/.
...
 • Добавете този ред след това
splashimage (hd0,1)/boot/grub/images/fedora.xpm.gz
 • Запазете обработвания файл

Как да конвертираме Wallpaper в Splash Image за GRUB

забележка: Приемаме че, wallpaper.png е Wallpaper, който ще бъде конвертиран Splash Image
а splashimage.xpm.gz е Splash Image за GRUB
convert -resize 640x480 -colors 14 wallpaper.png splashimage.xpm && gzip splashimage.xpm

Как временно да пропуснем services при стартиране

натиснете 'Ctrl + C'


Как да изчистваме съдържанието на /tmp/ директорията при спиране на машината

cp /etc/init.d/sysklogd /etc/init.d/sysklogd_backup
gedit /etc/init.d/sysklogd
 • Намерете тази част
...
 stop)
 log_begin_msg "Stopping system log daemon..."
 start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $binpath --pidfile $pidfile
 log_end_msg $?
...
 • Добавете следния ред след горния абзац
 rm -fr /tmp/* /tmp/.??*
 • Запазете обработвания файл

Как да разлистваме нагоре и надолу за да видим предишни резултат в конзолен режим

Натиснете 'Shift + Page Up'
 • За разлиставане надолу
Натиснете 'Shift + Page Down'

Как да изпразваме принудително Trash в GNOME

rm -fr $HOME/.Trash/

Как да премахваме дублирани менюта или имена на приложения в GNOME

rm -f $HOME/.config/menus/applications.menu

Отвори Terminal в Nautilus

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Open Terminal Here"
 • добавете следния текст
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
$_ = $ENV{'NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI'};
if ($_ and m#^file:///#) {
s/%([0-9A-Fa-f]{2})/chr(hex($1))/eg;
s#^file://##;
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}
# Added 2003-12-08 Dexter Ang
if ($_ == "x-nautilus-desktop:///") {
$_ = $ENV{'HOME'};
$_ = $_.'/Desktop';
exec "gnome-terminal --working-directory='$_'";
}
 • Запазете и затворете Gedit

Десен бутон на Desktop, изберете Scripts и тогава "Open Terminal Here"

Отвори Root Terminal в Naultilus

gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/"Open Root Terminal Here"
 • Добавете следното
#!/bin/sh
cd $NAUTILUS_SCRIPT_CURRENT_URI
sudo gnome-terminal


 • Запазете файла и затворете Gedit

Десен бутон на desktop, изберете Scripts и тогава "Open Root Terminal Here"

Samba Сървър

Как да инсталирам Samba Server за споделяне на файлове/директории

или
yum -y install samba
yum -y install samba-client
yum -y install system-config-samba 
 • Desktop -> System Settings -> Server Settings -> Samba

Как да добавяме/редактираме/изтриваме мрежови потребители

или
smbpasswd -a име_на_потребител
gedit /etc/samba/smbusers
 • Добавете следния ред
system_username = "network username"
 • Запазете обработвания файл
 • За да добавите потребител
smbpasswd -a system_username
 • За да изтриете потребител
smbpasswd -x system_username

Как да споделяме домашни директории с права за четене/запис (С изискване на парола)

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Подменете го със следните редове
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да споделяме домашни директории само с права за четене (С изискване на парола)

cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Заменете го със следните редове
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Намерете този ред
[homes]
	comment = Home Directories
	browseable = no
	writeable = yes
 • Заменете го с тези редове
[homes]
	comment = Home Directories
	browseable = yes
	writeable = no
 • Запазете обработвания файл
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да споделяме групова директория с права за четене (С изискване на парола)

mkdir /home/group
chmod 777 /home/group/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Заменете го със следните редове
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Поставете следните редове в края на файла
[Group]
 comment = Group Folder
 path = /home/group
 public = yes
 writable = no
 valid users = system_username1 system_username2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да споделяме групова директория с права за четене/запис (С изискване на парола)


mkdir /home/group
chmod 777 /home/group/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Заменете го със следните редове
 security = user
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Поставете следните редове на края на файла
[Group]
 comment = Group Folder
 path = /home/group
 public = yes
 writable = yes
 valid users = system_username1 system_username2
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да споделяме публична директория с права за четене (С изискване на парола)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Заменете го със следните редове
 security = user 
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Добавете следните редове на края на файла
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да споделяме публична директория с права за четене/запис (С изискване на парола)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Заменете го със следните редове
 security = user 
 username map = /etc/samba/smbusers
 • Добавете следните редове на края на файла
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да споделяме публична директория с права за четене (Без изискване на парола)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Заменете го със следното
 security = share 
 • Добавете следните редове на края на файла
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = no
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

Как да споделяме публична директория с права за четене/запис (Без изискване на парола)

mkdir /home/public
chmod 777 /home/public/
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup
gedit /etc/samba/smb.conf
 • Намерете този ред
...
; security = user
...
 • Заменете го със следният ред
 security = share 
 • Добавете следните редове на края на файла
[public]
 comment = Public Folder
 path = /home/public
 public = yes
 writable = yes
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 force user = nobody
 force group = nogroup
testparm
/etc/init.d/smb restart

SSH

Как да се свържем до отдалечена Fedora машина през SSH

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран SSH Server service и защитната стена позволявама връзката с него
Адрес на отдалечената Fedora машина: 192.168.0.1
ssh username@192.168.0.1

Как да копираме файлове/директории от отдалечена Fedora машина на локална машина чрез scp

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран SSH Server service и защитната стена позволява връзката с него
Адрес на отдалечената Fedora машина: 192.168.0.1
Местоположение на отдалечените файлове/директории: /home/потребител/файл.txt
Местоположение където искаме да запазим файловете на локалната машина: (текуща директория)
scp -r username@192.168.0.1:/home/потребител/файл.txt .

Как да копираме файлове/директории от локална машина на отдалечена Fedora машина чрез scp

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран SSH Server service и защитната стена позволява връзката с него
Местоположение на файловете/директориите на локалната машина: localfile.txt
Адрес на отдалечената Fedora машина: 192.168.0.1
Местоположение където искаме да запазим файловете на отдалечената машина: /home/username/
scp -r localfile.txt username@192.168.0.1:/home/username/

Как да копираме файлове/директории от отдалечена Fedora машина на локална машина чрез rsync

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран SSH Server service и защитната стена позволява връзката с него
Адрес на отдалечената Fedora машина: 192.168.0.1
Местоположение на отдалечените файлове/директории: /home/потребител/файл.txt
Местоположение където искаме да запазим файловете на локалната машина: (текуща директория)
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats username@192.168.0.1:/home/username/remotefile.txt .

Как да копираме файлове/директории от локална машина на отдалечена Fedora машина чрез rsync

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран SSH Server service и защитната стена позволява връзката с него
Местоположение на файловете/директориите на локалната машина: localfile.txt
Адрес на отдалечената Fedora машина: 192.168.0.1
Местоположение където искаме да запазим файловете на отдалечената машина: /home/username/
rsync -v -u -a --delete --rsh=ssh --stats localfile.txt username@192.168.0.1:/home/username/

Как чрез SSH да се свържем до отдалечена Fedora машина от Windows машина

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран SSH Server service и защитната стена позволява връзката с него

Как да копираме файлове/директории от/до отдалечена Fedora машина от Windows машина

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран SSH Server service и защитната стена позволява връзката с него

Сървър за База Данни

Как да инсталираме MYSQL Database Server

или
yum -y install mysql
yum -y install mysql-server
yum -y install php-mysql
yum -y install MySQL-python
yum -y install libdbi-dbd-mysql
yum -y install mysql-devel
mysqladmin -u root password new_db_user_password
/etc/init.d/mysqld start

Как да инсталираме MYSQL Control Center

yum -y install mysql-administrator
 • Applications -> System Tools -> MySQL Administrator

Уеб Сървър

Как да инсталираме Web Server (Apache)

yum -y install httpd
yum -y install mod_ssl
yum -y install httpd-manual
yum -y install mod_perl
yum -y install mod_auth_mysql
yum -y install crypto-utils
yum -y install mod_python
/etc/init.d/httpd start
 • http://localhost

Как да инсталираме PHP Web Server

yum -y install php
yum -y install php-mysql
/etc/init.d/httpd restart
gedit /var/www/html/testphp.php
 • Добавете следните редове в нов файл
<?php phpinfo(); ?>
 • Запазете обработвания файл
 • http://localhost/testphp.php

Как да инсталираме MYSQL

/etc/init.d/httpd restart

Apache Съвети

 • Променете Вашият server подпис
gedit /etc/httpd/conf/httpd.conf 
 • Намерете реда съдържащ "ServerSignature"
 Променете "ServerSignature on" на 
 ServerSignature off
 • Под него добавете този ред:
ServerTokens ProductOnly
 • Запазете файла и затворете текстовия редактор
 • Рестартирайте Аpache
/etc/rc.d/init.d/httpd restart

Как да пренасочим URLs до директории извън /var/www/

gedit /etc/httpd/conf.d/alias
 • Добавете следните редове в нов файл
Alias /URL-path /местоположение_на_директория/
<Directory /местоположение_на_директория/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
 • Запазете обработвания файл
/etc/init.d/httpd restart
 • http://localhost/URL-path

Как да променим стандартния порт на Apache HTTP Server

забележка: Приемаме, че новият порт е 78
cp /etc/httpd/ports.conf /etc/httpd/ports.conf_backup
gedit /etc/httpd/ports.conf
 • Намерете този ред
Listen 80
 • Заменете със следното
Listen 78
 • Запазете обработвания файл
/etc/init.d/httpd restart
 • http://localhost:78

Как да приложим RSS в PHP за Apache HTTP Server

забележка Приемаме че RSS е DistroWatch.com - News
wget -c http://easylinux.info/uploads/magpierss-0.71.1.tar.gz
mkdir /var/www/feeds
tar zxvf magpierss-0.71.1.tar.gz -C /var/www/feeds/
mv /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/* /var/www/feeds/
rm -fr /var/www/feeds/magpierss-0.71.1/
chown -R www-data:root /var/www/feeds/
gedit /var/www/feeds/index.php
 • Добавете следния ред в новия файл
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
 <head>
 <title>DistroWatch.com - News</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
 <style type="text/css">
 /*<![CDATA[*/
 /* 
 DEFAULT TAG STYLES
 */
 body {
 background: #ffffff;
 margin-left: 20px;
 font-family: bitstream vera sans,sans-serif;
 font-size: 9pt;
 }
 h1 {
 font-family: luxi sans,sans-serif;
 font-size: 15pt;
 }
 /*]]>*/
 </style>
 </head>
 <body>
 <?php
 require_once 'rss_fetch.inc';
 error_reporting(E_ERROR);
 $url = 'http://distrowatch.com/news/dw.xml';
 $rss = fetch_rss($url);
 if ($rss) {
 echo "<h1>";
 echo "<a href=$url>", $rss->channel[title], "</a><br/>";
 echo "</h1>";
 foreach ($rss->items as $item ) {
  $url = $item[link];
  $title = $item[title];
  $description = $item[description];
  echo "<li>";
  echo "<b>Topic:</b> <a href=$url><b><u>$title</u></b></a><br/><br/>";
  echo "$description<br/><br/>";
  echo "</li>";
 }
 }
 else {
 echo "<a href=$url>", $url, "</a> - Server Down!<br/>";
 }
 ?>
 </body>
 </html>
 • Запазете редактирания файл
 • http://localhost/feeds/index.php

FTP Сървър

Как да инсталираме FTP Server за Файлов Трансфер

yum -y install proftpd
/etc/init.d/proftpd start

Как да конфигурираме FTP Server да позволява анонимни FTP потребители да четат

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf
 • Добавете следните редове на края на файла
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Запазете обработвания файл
 • Рестартирайте услугата
/etc/init.d/proftpd restart

Как да конфигурираме FTP Server да позволява анонимни FTP потребители да четат/пишат

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf
 • Добавете следните редове на края на файла
<Anonymous ~ftp>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
</Anonymous>
 • Запазете обработвания файл
 • Рестартирайте услугата
/etc/init.d/proftpd restart

Как да пренасочим анонимни FTP потребители до директории извън /home/ftp/

cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf
 • Добавете следните редове на края на файла
<Anonymous /location_of_folder/>
 User      ftp
 Group      nogroup
 UserAlias     anonymous ftp
 DirFakeUser on ftp
 DirFakeGroup on ftp
 RequireValidShell   off
 MaxClients     10
 DisplayLogin    welcome.msg
 DisplayFirstChdir   .message
 <Directory *>
 <Limit WRITE>
  DenyAll
 </Limit>
 </Directory>
</Anonymous>
 • Запазете обработвания файл
 • Рестартирайте услугата
/etc/init.d/proftpd restart

Как да променим стандартния порт на FTP Server

забележка: Приемаме, че новият порт е 77
cp /etc/proftpd.conf /etc/proftpd.conf_backup
gedit /etc/proftpd.conf
 • Намерете този ред
Port       21
 • Заменете го със следния ред
Port       77
 • Запазете обработвания файл
 • Рестартирайте услугата
/etc/init.d/proftpd restart

Как да се свържем към ftp на отдалечена Fedora машина чрез Windows машина

забележка: Приемаме, че отдалечената Fedora машина има инсталиран FTP Server
 • Свалете FileZilla: Оттук